{"total":3,"stores": [ {"name":"Honda Thanh Vương Phát","web_address":"Số 359, Khu phố Phú Nghị, P. Hoà Lợi, TX. Bến Cát, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3915.4174135440917!2d106.66278411480337!3d11.082235792114423!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x9322cfb4165930cf!2zSG9uZGEgVGhhbmggVsawxqFuZyBQaMOhdA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1536115565939","district_code":"HUYENBENCAT","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":"Honda Thanh Vương Phát 2","web_address":"Số 6, KP 1, P. Hoà Phú, TP. TDM, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3915.4987037678907!2d106.69101991480345!3d11.076160992118547!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x7eecf17be5656fda!2zSG9uZGEgVGhhbmggVsawxqFuZyBQaMOhdCAy!5e0!3m2!1svi!2s!4v1536115672503","district_code":"THPHOTHUDAUMOT","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":"Honda Thanh Vương Phát 3","web_address":"Thửa đất số 1448, Tờ bản đồ số 32, KP. Phú Nghị, P. Hoà Lợi, TX. Bến Cát, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3915.491450081868!2d106.65966181480343!3d11.076703192118174!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x30fd1ec818526de7!2zSG9uZGEgVGhhbmggVsawxqFuZyBQaMOhdCAz!5e0!3m2!1svi!2s!4v1536115746463","district_code":"HUYENBENCAT","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":"Honda Thanh Vương Phát 4","web_address":"Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, TX. Bến Cát, Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3915.3338244844335!2d106.54441301526143!3d11.088478956387103!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174cdc8350b7979%3A0x64937e2a56b530e9!2zSG9uZGEgVGhhbmggVsawxqFuZyBQaMOhdCA0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1617932456821!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENBENCAT","province_code":"BINHDUONG"} ] }